top of page

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

La present pàgina web  http://www.binester.com  és propietat de BIENESTER SL amb CIF XXXXXXX i adreça fiscal en CARRER BALMES 17 43204, REUS (TARRAGONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre BIENESTER SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

BIENESTER SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, BIENESTER SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la venda de productes de cosmètica.

La durada de l'contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de BIENESTER SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, BIENESTER SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de BIENESTER SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.

L'informem que la base legal de l'tractament de les seves dades és la correcta execució de l'contracte entre les parts i el consentiment.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça esmentada més amunt o a l'correu electrònic  bienester@binester.com  . Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic.

És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid.

Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb BIENESTER SL al telèfon d'atenció a client XXXXXXXX o mitjançant el correu electrònic  bienester@bienester.com

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, a l'rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.


Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent BIENESTER SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, BIENESTER SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.
 

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda de l'propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.
 

garanties

BIENESTER SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. BIENESTER SL disposa d'un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà dirigir-se a l'establiment d'BIENESTER SL, a el servei de postvenda, per correu electrònic a  bienester@bienester.com  o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d'atenció a client XXXXXXX  o mitjançant el correu electrònic  bienester@bienester.com

preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).
 

Despeses de lliurament i transport

BIENESTER SL només realitza enviaments a Espanya Península cobrant una quantitat de 5 euros en concepte de despeses d'enviament. Per a les comandes superiors a 35 euros, els ports seran gratuïts
 

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes.

Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

-  PayPal
Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als  que no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal.  http://www.paypal.com.
 

Execució de la comanda

BIENESTER SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 3-5 dies, a partir de l'endemà de la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per BIENESTER SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que BIENESTER SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, BIENESTER SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar a client. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. BIENESTER SL podrà donar la doble opció de: subministrar a el client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per BIENESTER SL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.
 

 

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions
 

Dret de desistiment

El comprador disposa d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici de el dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a XXXXXXX, dirigint-se a l'correu electrònic a.diaz@sevensecrets.es, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CARRER BALMES 17 43204, REUS (TARRAGONA), o bé a través de l'formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l' consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.


la devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a BIENESTER  SL, a l'adreça CARRER BALMES 17 43204, REUS (TARRAGONA), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment de l'contracte. S'entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització de l'termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.


Reemborsament de l'pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

BIENESTER SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució de la mateixa, segons que condició es compleixi primer.


Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència d'client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant BIENESTER SL de l'motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat de l'producte no serà considerada un dret de desistiment.

BIENESTER SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de BIENESTER SL està situat en CARRER BALMES 17  43204, REUS (TARRAGONA) o mitjançant el correu electrònic  bienester@bienester.com


Jurisdicció

Així mateix, BIENESTER SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. BIENESTER SL té el seu domicili a REUS (TARRAGONA), Espanya.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA DE SERVEIS D'ESTÈTICA

Informació prèvia a la reserva de serveis d'estètica

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre BIENESTER SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que BIENESTER SL posa a la seva disposició en la seva  http://bienester.com

La reserva a través dels llocs web de BIENESTER SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de BIENESTER SL.

Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre BIENESTER SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

BIENESTER SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, BIENESTER SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva de serveis d'estètica  BIENESTER SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.
Així mateix, BIENESTER SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb BIENESTER SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les condicions generals.
De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de BIENESTER SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA  DE SERVEIS D'ESTÈTICA

Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, BIENESTER SL ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, els seus característiques i preus. No obstant això, BIENESTER SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta forma la reserva de serveis d'estètica oferts en cada moment per la website de BIENESTER SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés a la reserva de serveis d'estètica esmentats.


Indicació dels preus.

Cada possible servei ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, BIENESTER SL ho comunicarà a el client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de l'servei.


Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes ofertes per BIENESTER SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que BIENESTER SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment.
En aquest cas, BIENESTER SL remetrà un correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.


Formes de pagament.

BIENESTER SL disposa de dues modalitats per formalitzar el pagament:
1. Sol·licitant la reserva a través de la pàgina web i l'import de la reserva, se saldarà directament a l'establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptat per l'establiment.

2. Realitzant la reserva pel domini web i pagant en el moment. En BIENESTER SL el client podrà abonar l'import de la seva comanda optant la següent forma de pagament:

-  PayPal
Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.
Més informació a PayPal:  http://www.paypal.com.

Caducitat de la reserva

Els serveis oferts per BIENESTER SL tindran una caducitat de 3 mesos, llevat que el servei o procediment de compra indiqui un altre període.


Cancel·lació o modificació de la reserva.

Si la cancel·lació o modificació s'efectua com a mínim de 48 hores d'antelació l'establiment, depenent de la contractació que hagi realitzat el client, podrà descomptar el dia de el bo comprat o si és una cita puntual es perdria la mateixa.


Als clients que arribin tard a la seva cita se'ls ha de fer el temps de tractament que quedi dins de la seva reserva si hi ha un altre client darrere. En cas de diversos tractaments el mateix dia, aquell que no donés temps es perdrà  Desistiment.


Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics, estan exempts de desistiment.
 

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, BIENESTER SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i / o de reserva, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de BIENESTER SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.
Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.
L'informem que la base legal de l'tractament de les seves dades és la correcta execució de l'contracte entre les parts i el consentiment.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça esmentada més amunt o a l'correu electrònic  bienester@bienester.com . Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, BIENESTER SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. BIENESTER SL té el seu domicili a REUS (BIENESTER), Espanya.

bottom of page